Home Page > PEN Declaration on Digital Freedom > Declaration on Digital Freedom (Slovene): Deklaracija PEN o digitalni svobodi


Deklaracija PEN o digitalni svobodi


1. Vsi ljudje imajo pravico do svobodnega izražanja prek digitalnih medijev brez strahu pred povračilnimi ukrepi ali preganjanjem.

a) Posamezniki, ki uporabljajo digitalne medije, uživajo vso zaščito svobode izražanja, ki jo omogočajo mednarodni zakoni in standardi.
b) Vlade ne smejo preganjati posameznikov, ki prek digitalnih medijev posredujejo informacije, mnenja ali ideje, niti nad njimi izvajati povračilnih ukrepov.
c) Vlade morajo dejavno uresničevati zaščito svobode izražanja v digitalnih medijih z uvajanjem in krepitvijo učinkovitih ukrepov in standardov.


2. Vsi ljudje imajo pravico do prejemanja in iskanja informacij prek digitalnih medijev.

a) Vlade ne smejo cenzurirati, omejevati ali nadzorovati vsebin digitalnih medijev, vključno z vsebinami iz domačih in mednarodnih virov.
b) Če v izjemnih primerih pride do omejevanja vsebin digitalnih medijev, se mora to izvrševati le v okvirih mednarodnih zakonov in standardov, ki urejajo omejevanje svobode izražanja, kot npr. spodbujanje k nasilju.
c) Vlade ne smejo zavirati dostopa ali omejevati rabe digitalnih medijev, tudi ne v času nemirov ali krize. Nadzor nad dostopom do digitalnih medijev – še posebno v večjem obsegu – samo po sebi pomeni kršenje pravice do svobode izražanja.
d) Vlade morajo pospeševati in spodbujati celostni dostop do digitalnih medijev za vse ljudi.


3. Vsi ljudje imajo pravico, do svobodne rabe digitalnih medijev in niso predmet nikakršnega nadzora.

a) Nadzor hromi izražanje, ker vzpostavlja možnost pregona in strah pred povračilnimi ukrepi, če nadzorovani za to ve ali ne. Kadar pa gre za odkrit nadzor, to ustvarja ozračje samocenzure, ki nadalje škodi svobodnemu izražanju.
b) Na splošno vlade ne smejo iskati dostopa do zasebnih stikov med posamezniki in zasebniki. Prav tako ne smejo spremljati individualne rabe digitalnih medijev, prek digitalnih medijev slediti gibanju posameznikov, spreminjati njihovega izražanja ali kako drugače nadzorovati posameznike.
c) V primerih, ko vlade v izjemnih razmerah in na podlagi upravičenih raziskav s strani organov pregona ali služb državne varnosti izvajajo nadzor, mora biti nadzor posameznikov in njihovih stikov prek digitalnih medijev v skladu z zakonitimi mednarodnimi postopki in standardi, ki veljajo za zakonite preiskave, kot je na primer sodni nalog.
d) Popolna svoboda izražanja vključuje pravico do zasebnosti. Vsi obstoječi mednarodni zakoni in standardi o zasebnosti veljajo tudi za digitalne medije. Zato bodo morda potrebni tudi novi zakoni, standardi in zaščita.
e) Vladno zbiranje in zadrževanje podatkov ter drugih informacij iz digitalnih medijev, vključno s »podatkovnim rudarjenjem« mora biti v skladu z mednarodnimi zakoni in standardi o zasebnosti, na primer z zahtevo, da je zadrževanje podatkov časovno omejeno, sorazmerno in da so oškodovane osebe s postopki pravilno seznanjene.


4. Zasebni sektor, še posebno tehnološka podjetja zavezujejo temeljne človekove pravice in pravica do svobode izražanja.

a) Načela iz te deklaracije veljajo tudi za zasebni sektor.
b) Podjetja morajo spoštovati človekove pravice, vključno s pravico do svobode izražanja, ter morajo te pravice spoštovati, tudi če jih ne ščitijo državni zakoni in uredbe.
c) Tehnološka podjetja so dolžna določiti, na kakšen način njihovi proizvodi, usluge in politike vplivajo na človekove pravice v državah, v katerih nameravajo poslovati. Če obstaja verjetnost kršitve ali če so kršitve lahko nerazdružljivo povezane z rabo proizvodov in uslug, bi morala podjetja svoje proizvode spremeniti ali jih umakniti s trga, da bi s tem zagotovila spoštovanje temeljnih človekovih pravic.
d) Tehnološka podjetja morajo pri svojem delovanju upoštevati načela svobodnega izražanja, na primer da izdelujejo le aparate z vgrajenim zaščito zasebnosti.
e) V primeru, ko se pokaže, da njihova dejavnost krši pravico do svobode izražanja, morajo tehnološka podjetja popraviti povzročeno škodo, tudi če državna ureditev trga ne predvideva tovrstne poprave in povračila škode.Translated into Slovene by the Slovenski PEN Centre.

To download a pdf of the PEN Declaration on Digital Freedom in Slovene, click here.

Return to the Declaration on Digital Freedom page.