Home Page > Pilipinas PEN: Ang Paglulunas PEN II:  Mga Palihan at mga Gamit Pagtuturo

Ipagpapatuloy ng Pilipinas PEN ang naisagawa na nitong programang pang lipunang sibil, ‘Ang Paglulunas PEN II’, na naglalayong tugunan ang kasalukuyang pangangailangan ng edukasyon sa literatura ng bansa sa pamamagitan ng gamit ng inang wika.  Magsasagawa ang Pilipinas PEN ng mga serye ng tigdadalawang araw na palihan sa pagtuturo ng panitikan mula 2016- hanggang 2017 para sa mga guro sa sekondarya at higit pa,  para sa edukasyon sa mga rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Aayusin ng Pilipinas PEN ang website na ww.philippinepen.ph para maging mas madaling maabot ng mga nangangailangan at para makalap  ang mas maraming datos at materyales, kasama na ang mga seksyon na  mapapagkukunan  ng kaalaman para sa mga titser ng panitikan ng Pilipinas.

Ang mga gawain ng Pilipinas PEN ay kabahagi ng bagong Pandaigdigang Programa sa pangunguna at  suporta ng PEN International at ng Clifford Chance Foundation.  Ang layunin ng inisyatiba ay para suportahan ang lipunang sibil at kakayanang magtatag sa maraming mga bansa, kasama na ang  Zambia, Sierra Leone, Central Asia, Cambodia, Nepal, Ghana, Malawi at Puerto Rico.