Home Page > Who We AreTranslation and Linguistic Rights CommitteeGirona Manifesto on Linguistic Rights > Girona Anodisem a efa Kasa Kyefa ho (Ghanaian Language- Akan)

Girona Anodisem a efa Kasa Kyefa ho (Ghanaian Language- Akan)

1. Akan-Kasahorow ye wiase aman nyinaa agyapade a ese se yebo ho ban.

2. Akan- Obuo a yede ma kasa ne amammere ahorow ye ade a ehia pa ara wo wiase asomdwee ne ntease ho anammontu ho.

3. Akan- Obiara tumi sua kasa wo baabi a nkwa, kasa, amammere ne ahyenso wo.

4. Akan- Kasa ahorow ne kwan ahorow a nnipa kasa no nye nkutahodi akwan nko ara na mmom eye kwan a enam so ma nnipa ne amammere tu mpon.

5. Akan- Beae biara a woka kasa bi wo ho no, ese se wode kasa no di dwuma wo beae ho ara.

6. Akan- Ese se sukuu mu adekyere boa ma kasa a woka wo beae bi no nya animuonyam.

7. Akan- Ebeye few se omanfo bête kasa ahorow ase esiane se eboa ma omanfo nya atenka na eboa ma adwenem bue, na afei nso, ema obi te n’ankasa kasa ase ko akyiri yie.

8. Akan- Nsem asekyere a efa amammere ahorow ho no ye ade a ehia yie wo ntease a ebeba adasamma ntam no mu.

9. Akan- Dawurubo nnwuma wo akwannya kese se wobehwe ama kasa ahorow ho dawurubo no adi mu na afei nso, wama animuonyam aba kasa biara ho wo kwan biara a wobetumi afa so.

10. Akan- Ese se Amansan Nkabom Kuo no gye kyefa a obi wo se oka ne kasa na obo ho ban no tom se eye Adasamma Fahodie no mu baako.